วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

1. ขั้นตอนในการศึกษาดูงาน มีดังนี้
1.1 เขียนโครงการ ตั้งงบประมาณในการไปศึกษาดูงาน
1.2 ขออนุมัติโครงการกับสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อไปศึกษาดูงาน
1.3 นำหนังสือขอศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศเสนอกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทำหนังสือไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3เพื่อขออนุญาตต่อ สพฐ.
1.4 รอคำสั่งอนุญาตของ สพฐ. เพื่อไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ
1.5 ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2554
2. บรรยากาศสิ่งที่ได้ พบเห็นนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการบริหาร
วันที่จันทร์ที่ 24 มกราคม 2554
                ออกเดินทางจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 04.00 น. มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา เมื่อถึงด่านดำเนินการประทับตราหนังสือเดินทาง ที่ด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย และเดินทางเข้าสู่สถานที่ศึกษาดูงานแห่งแรก คือ Sekolah Kebangsaan Kodiag school ได้ดูระบบการจัดการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีขนาดใหญ่มีความพร้อมและมีนักเรียนจำนวนมาก ข้าพเจ้าได้ไปดูบรรยากาศการสอนในชั้นเรียนที่มีภาษาในการสอนเป็นภาษามาเลเซีย ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ มีการแสดงสามารถนำมาใช้กับการเรียนดนตรีในห้องเรียนได้
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554
                ตื่นเช้าเวลา 05.00 น บ้านเรา แต่มาเลย์เวลา 06.00 น. อาบน้ำแต่งตัวเสร็จรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางออกจากโรงแรมไปยังป้อมปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   เดินทางเข้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ใช้ระยะทางประมาณ 800 กว่า ก.ม.ก็เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสองข้างทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์แวะชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย อนุสรณ์ทหารอาสา ถ่ายรูปที่ระลึกตึกแฝดที่เลื่องชื่อ หลังจากนั้นเดินทางสู่เกนติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูงด้วยกระเช้าไฟฟ้า(SKY WAY)ที่ทันสมัยและรวดเร็ว ปลอดภัย ท่ามกลางความตื่นเต้น ทึ่งกับทัศนียภาพของขุนเขา และเข้าพักที่โรงแรม พร้อมเดินชมศูนย์รวมความบันเทิง และบ่อนคาสิโนหลากหลายชนิด
วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554
                ออกจากเกนติ้งถึงเมืองใหม่ปุตราจายา ซึ่งเป็นเมืองใหม่ศูนย์รวมสถานที่ราชการของมาเลเซีย ชมตึกรัฐสภา มัสยิดสีชมพู เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองโยโฮบารูเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ เสร็จพิธีการ รับประทานอาหารเย็น เช็คอินเข้าสู่ที่พัก
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554
                เดินทางไปชม สิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ซึ่งเป็นเกาะที่สร้างขึ้นตามความคิดฝัน ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ( ตื่นเต้นมากๆ)นั่งรถไฟฟ้า ชมบรรยากาศรอบเกาะเซนโตซา รับประทานอาหารเย็น ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea ล่องเรือชมอ่าวสิงคโปร์ ออกจากสิงคโปร์กลับสู่ประเทศมาเลเซีย เข้าพักโรงแรม Selasa ซึ่งเป็นโรงแรมอยู่ชายแดนมาเลเซีย
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554
                ซื้อของฝาก และเดินทางสู่ประเทศไทย รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และเดินทางต่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 24.00 น.
สิ่งที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงาน
                จากการได้ไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มากมายหลายอย่าง ได้เห็นกระบวนการการบริหารจัดการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน ได้เห็นสภาพบ้านเมือง วิถีการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองของทั้งสองประเทศ การปฏิบัติตามกฏจราจรที่เคร่งครัด และสภาพบ้านเมืองที่สวยงาม แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คิดว่าไม่มีที่ไหนจะน่าอยู่ไปกว่าเมืองไทยของเรา

1 ความคิดเห็น: