วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

จุดเด่น-จุดด้อย ของโรงเรียนวัดแดง  สพป.นศ.3
จุดเด่น
1. การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สะอาด เรียบร้อย และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
2. มีการจัดกิจกรรมเอื้อต่อการส่งเสริมสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านดนตรีและกีฬา
3. ส่งเสริมการประหยัดและอดออม
4. นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครู
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดด้อย
1. สภาพอาคาร เก่า ชำรุด ทรุดโทรม ไม่เอื้ออำนวยในการจัดสภาพบรรยากาศในห้องเรียน และยังขาดห้องพิเศษ
2. พฤติกรรมของนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจ เช่น
          - กิริยามารยาท
          - การพูดจา
          - ความมีวินัย
3. นักเรียนยังขาดจิตสำนึกในด้านเหล่านี้
          - การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
          - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ เช่น การรักการอ่าน การใช้ห้องสมุด

               การจัดทำและจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียน ซึ่งข้อมูลของแต่ละฝ่ายงานจะมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบค่อนข้างดีแต่มีปัญหาในการนำข้อมูลมาใช้บางครั้งหาค่อนข้างยาก ซึ่งปัญหานี้ควรแก้โดยการจัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย

                ระบบนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษา คิดว่าการจัดทำบล็อคส่วนตัวของโรงเรียนน่าจะทำให้ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีความคล่องตัวขึ้นและสะดวกในการค้นหา โดยการนำข้อมูลของแต่ละฝ่ายงานมาจัดเก็บมาไว้บนบล็อกดังกล่าว ทำให้ทุกคนในโรงเรียนสามารถดู ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยได้ตลอดเวลาและสามารถลิงค์ดูข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น